การดำเนินงานโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ปีการศึกษา 2554

พฤศจิกายน 10, 2013 admin No comments
การดำเนินงานโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ปีการศึกษา 2554
วันที่  29 สิงหาคม 2554  
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
 
วัตถุประสงค์
          การจัดการศึกษาปฐมวัยงานจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา ให้ดำเนินโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ วิธีการ เทคนิคที่ถูกต้องนำไปอบรมเลี้ยงดูเด็ก เนื่องจากเป็นช่วงอายุที่พัฒนาได้ดีที่สุด ถ้าพ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องสามารถวางรากฐานหรือเลี้ยงดูเด็กด้วยวิธีการที่ถูกต้อง จะทำให้เด็กไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และเป็นบุคคลที่มีคุณภาพไปตลอดชีวิตสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นการประหยัดงบประมาณในการแก้ปัญหาสุขภาพและปัญหาสังคมได้ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย จึงได้จัดกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็กขึ้น
การดำเนินงาน
          โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วจัดทำแผนการดำเนินงานแจ้งให้คณะครูทราบหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
          โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วแจ้งให้คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วและโรงเรียนเครือข่ายประกอบด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ โรงเรียนบ้านเนินผาสุกและโรงเรียนบ้านใหม่ถาวร เข้าร่วมโครงการ
ผลงาน
          – คณะครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงานเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
          – มีผู้ปกครองนักเรียนร่วมเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน

  
  
  
  
  
  
  

 

Related Posts

No Comments

ใส่ความเห็น

การติดต่อ

โรงเรียนอนุบาลวัดสระเเก้ว เลขที่120 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว, 27000 โทรศัพท์ : 0-3724-1490 โทรสาร: 0-3724-1490 ต่อ 11 E-mail :ssrk1043@obecmail.obec.go.th

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image